4x4
Hyundai
HYU-52
Type:

Santa Fe

Model:

SM

Year:

2000 to 05/2006

Detail:

2.7L V6, 2.4L, 2.0L TD