4x4
Toyota
TOY-82
Type:

Landcruiser Prado

Model:

120 Series - RZJ/VZJ/KZJ/KDJ 125,

RZJ/VZJ/GRJ/KZJ/KDJ 120, VZJ/KDJ 121

Year:

2003 to 11/2009

Detail:

Station Wagon, SWB & LWB